python基础学习--append、extend与insert - 右手博客 python基础学习--append、extend与insert - 右手博客

python基础学习--append、extend与insert

append 和extend都只需要一个参数,并且自动添加到数组末尾

如果需要添加多个,可用数组嵌套,

但是  append是将嵌套后的数组作为一个对象,

而       extend是将嵌套的数组内容作为多个对象,添加到原数组中

[html] 
 1. >>> member = ['1','23','2.1','hehe',[1,2,3]]  
 2. >>>   
 3. >>> member  
 4. ['1', '23', '2.1', 'hehe', [1, 2, 3]]  
 5. >>> member.append("hello")  
 6. >>> member  
 7. ['1', '23', '2.1', 'hehe', [1, 2, 3], 'hello']  
 8. >>> member.extend(['wuha','world'])  
 9. >>> member  
 10. ['1', '23', '2.1', 'hehe', [1, 2, 3], 'hello', 'wuha', 'world']  
 11. >>> member.append(['nihao','wohao'])  
 12. >>> member  
 13. ['tiankong', '1', '23', '2.1', 'hehe', [1, 2, 3], 'hello', 'wuha', 'world', ['nihao', 'wohao']]  
 14. >>>   
insert 两个参数,指定插入的位置
[html] 
 1. >>> member.insert(0,'tiankong')  
 2. >>> member  
 3. ['tiankong', '1', '23', '2.1', 'hehe', [1, 2, 3], 'hello', 'wuha', 'world']  

评论 0

挤眼 亲亲 咆哮 开心 想想 可怜 糗大了 委屈 哈哈 小声点 右哼哼 左哼哼 疑问 坏笑 赚钱啦 悲伤 耍酷 勾引 厉害 握手 耶 嘻嘻 害羞 鼓掌 馋嘴 抓狂 抱抱 围观 威武 给力
提交评论

清空信息
关闭评论