centos7 搭建samba服务 - 右手博客 centos7 搭建samba服务 - 右手博客

centos7 搭建samba服务

直接上步骤

1.root用户登录。

2.安装samba

(1)[root@localhost ~]# yum install samba -y

3.配置samba

(1)创建共享文件目录。

[root@localhost ~]# mkdir /samba

[root@localhost /]# chmod 777 /samba

(2)修改配置文件。

[root@localhost ~]# vi /etc/samba/smb.conf 

在文件尾部添加配置(vi文件,连按两下大写G,直接移至尾部):

[smbshare]
        path = /samba
        browseable = yes
        guest ok = yes
        writable = yes

保存。

备注:[]方括号中的文本是,添加共享文件时的文件夹名称。

4.创建samba用户

(1)创建系统用户组。

[root@localhost ~]# groupadd smb

(2)创建用户。

[root@localhost ~]# useradd smb -g smb -s /sbin/nologin

(3)添加samba用户(输两次密码)。

[root@localhost ~]# smbpasswd -a smb
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user smb.

5.启动samba

打开samba服务。

[root@localhost ~]#systemctl start smb

开机启动samba服务。           

[root@localhost ~]# systemctl enable smb

6.测试连接

打开window机器-我的电脑,右键添加网络位置。输入\\ip\smbshare,下一步,输入samba账户的密码连接。

微信图片_20190719160150.png微信图片_20190719160359.png


评论 0

挤眼 亲亲 咆哮 开心 想想 可怜 糗大了 委屈 哈哈 小声点 右哼哼 左哼哼 疑问 坏笑 赚钱啦 悲伤 耍酷 勾引 厉害 握手 耶 嘻嘻 害羞 鼓掌 馋嘴 抓狂 抱抱 围观 威武 给力
提交评论

清空信息
关闭评论